FAGNETTVERK FOR ANSATTE I TJENESTER TIL UTVIKLINGSHEMMEDE

Fagnettverk for ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming ble startet opp av seksjon Habilitering for Voksne (HAVO) ved Sykehuset Telemark HF i 2012. Målet med fagnettverket er å bidra til å beholde kompetanse i tjenestene, og å knytte kontakter mellom fagpersoner. Fra og med høsten 2019 har USHT Telemark gått  inn i arbeidsutvalget som for øvrig består av representanter fra HAVO, samt hhv Porsgrunn og Skien kommune. USHT Telemark vil være ansvarlig for videre administrasjon og organisering rundt nettverkssamlingene.

Det vil, som tidligere bli arrangert en nettverkssamling på våren, og en to-dagers nettverkssamling på høsten.  Målgruppe for nettverket er ansatte med 3-årig høyskoleutdanning. I tillegg arrangeres det en dagssamling for ledere i tjenester til personer med utviklingshemming på senhøsten.