St.Hansåsen lokalmedisinske senter

24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT.

Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020.

Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra demensfeltet som er publisert i 2018 og 2019. Alle artiklene er hentet fra Aldring og Helse sine nettsider:

«Balancing the struggle  to live with dementia…» Bjørkløf et al (2019)

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1306-9

«Cost analysis of day care centres  in Norway» Vossius et al  (2019) https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2619257/Vossius%2bet%2bal.pdf?sequence=2&isAllowed=y

«Facilitation of  activities  for people with dementia in day care : a qualitative study  exploring the experiences of staff» Strandenæs et al (2018)  https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/facilitation-activities-people-dementia-day-care-qualitative-study-exploring-experiences-staff/

«Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende: en longitudinell narrativ studie» Tretteteig et al (2019)  https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/pårørendes-erfaringer-av-kvalitet-i-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-demens-og-pårørende/

«Coping with transitions in life: a four-year longitudinel narrative study of single  younger people with dementia» Johannessen, A. et al (2019)  https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/coping-transitions-life-four-year-longitudinal-narrative-study-single-younger-people-dementia/

«Differences in awareness of disease between young-onset and late-onset dementia» Baptista et al https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/differences-awareness-disease-between-young-onset-and-late-onset-dementia/

Etter tidligere forespørsel i nettverket, gikk Vigdis raskt gjennom NAVs støtteordninger og Nasjonalforeningens sider som omhandler støtteordninger.

https://nasjonalforeningen.no/demens/stotteordninger-og-rettigheter2/

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/

Temaer som har blitt løftet frem i løpet av dagen:

På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene fra forrige møtet som gjaldt gruppediskusjoner, delte deltagerne seg inn i grupper også i dag basert på funksjon/arbeidssted for å diskutere/reflektere rundt temaer som enten kom frem i løpet av dette møtet, eller andre saker deltagerne selv fant relevante. Deltagerne ble også spurt om de kunne diskutere i gruppene hvilken betydning det har for praksis at vi har et demensnettverk.

Følgende ble også diskutert i gruppene:

  • E-læring om demens og palliasjon : De fleste ønsker å kunne gjennomgå e-læringskurset ifm. nettverksmøtene fordi det er vanskelig å finne rom til dette i egen arbeidshverdag. Gruppene i nettverket kan i den forbindelse fungere som refleksjonsgrupper for dette.  Nettverket ble enige om at det settes av tid etter lunch til å gå igjennom deler av e-læringskurset. Første del av kurset er ganske «basic» og forutsettes at deltagerne allerede kan, mens man i stedet kan ha fokus på de andre delene av kurset. Ikke alle nettverksdeltagerne som jobber som demenskoordinatorer/i demensteam synes dette e-læringskurset er like relevant, men denne gruppen kan bruke diskusjons-/refleksjonstiden på andre temaer hvis ønskelig.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det har kommet frem at dialogen med spesialisthelsetjenesten for enkelte synes mer utilgjengelig nå enn tidligere. Det er ulike erfaringer i nettverket med hvorvidt man finner at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig hvis behov for hjelp ifm. utfordrende atferd. Nettverket ønsker å gå videre på dette for å se på ulike muligheter for samarbeid, eller avklaring av problemene.

Referent: Vigdis Aaltvedt