KOMPETANSENETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI I TELEMARK

Helse og omsorgslederne i Telemark ble våren 2015 enige om å opprette et interkommunalt nettverk for å heve kompetansenivået i kommunene og sette alle bedre istand til å møte utfordringene fremover.

Nettverket består av rundt 50 fagpersoner som aktivt jobber med velferdsteknologi i kommunene. Tema i de enkelte nettverksmøtene kan ha betydning for hvem som møter fra kommune. Antall fra hver kommune kan også variere. Det er lagt opp til en fleksibel ordning for å imøtekomme den enkelte kommunes kompetansebehov.

USHT er koordinator for nettverket. Et arbeidsutvalg med representanter fra kommunene, USN, KS kompetansenettverk for e – helse og USHT setter opp program for nettverksmøtene.

Det arrangeres fire møter i året. Et av møtene gjennomføres som en større fagdag hvor alle som ønsker det kan delta.

Kontaktperson
Åshild Aa Ljosland

Ashild.Aa.Ljosland@porsgrunn.kommune.no
Tlf 473 12 630

Kontaktpersoner i kommunene

Nettverkets mandat