DEMENSNETTVERK

Interkommunalt fagnettverk for demens består av fagpersoner innen demensomsorgen fra hver kommune og fra Alderspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark HF. Nettverket tar sikte på stabil deltakelse for å sikre best mulig vilkår for kunnskaps- og erfaringsutveksling deltakerne imellom.

Deltagerne kommer fra alle områder i den kommunale helsetjenesten som yter tjenester til personer med demens; hjemmebasert, institusjon, skjermet/forsterket enhet, demensteam/-koordinatorer, m.fl. samt fra spesialisthelsetjenesten. Felles for alle deltagerne er kompetanse på og interesse for fagfeltet.

Vi har 30-40 deltagere på hvert møte, og vi opplever at mange av disse aktivt benytter den kompetansen som er i nettverket til å innhente informasjon og aktuell kunnskap som kan brukes i egen virksomhet.

Det arrangeres tre nettverksmøter i løpet av året. Disse «fordeles» til ulike steder i Telemark.

Nettverket arrangerer også en fagdag som er åpen for alle en gang i året.

Nettverket får midler til drift av Statforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det er nedsatt et arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Lena Halvorsen, Bamble kommune og Marit Skraastad, USHT Telemark.

Marit Skraastad koordinerer det interkommunale fagnettverket innen demens

Nettverksmøter

25. februar 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT. Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020. Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra...

28.mai 2019 Haugmotun, Notodden

28.mai 2019 Haugmotun, Notodden

28 personer deltok på møtet. Program for dagen Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Gøril Elisabeth Larsen Oterholt, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.Hva trenger du hjelp til? Få innspill gjennom metoden reciprocity ring (gjensidighetssirkel). Praktisk...

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Lena Halvorsen, Bamble kommune og Marit Skraastad, USHT Telemark.

kontaktpersoner