DEMENSNETTVERK

Interkommunalt fagnettverk for demens består av fagpersoner innen demensomsorgen fra hver kommune og fra Alderspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Nettverket tar sikte på stabil deltakelse for å sikre best mulig vilkår for kunnskaps- og erfaringsutveksling deltakerne imellom. 

Deltagerne kommer fra alle områder i den kommunale helsetjenesten som yter tjenester til personer med demens; hjemmebasert, institusjon, skjermet/forsterket enhet, demensteam/-koordinatorer, m.fl. samt fra spesialisthelsetjenesten. Felles for alle deltagerne er kompetanse på og interesse for fagfeltet.

Vi har 30-40 deltagere på hvert møte, og vi opplever at mange av disse aktivt benytter den kompetansen som er i nettverket til å innhente informasjon og aktuell kunnskap som kan brukes i egen virksomhet.

Det arrangeres tre nettverksmøter i løpet av årett. Disse «fordeles» til ulike steder i Telemark

Nettverket arrangerer også en fagdag som er åpen for alle en gang i året.

Nettverket får midler til drift av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Det er nedsatt et arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Ellen Udness, Bamble kommune og Vigdis Aaltvedt, USHT Telemark.

Vigdis Aaltvedt koordinerer det interkommunale fagnettverket innen demens

 

Nettverksmøter

25. februar 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT. Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020. Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra...

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Ellen Udness, Bamble kommune og Vigdis Aaltvedt, USHT Telemark.

kontaktpersoner