Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Telemark favner alle 17 kommunene i gamle Telemark fylke. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fikk ny ordning fra 1.januar 2017.

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Høsten 2020 har vi fått  styrket staben med fire nye medarbeidere. 

Marit Skraastad

Marit Skraastad

Kontaktperson/intensivsykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap

Kontortelefon: 35 93 33 03, mobil: 404 69 047
Send en e-post

Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Rådgiver, sykepleier med videreutdanning i helserett, saksbehandling og demens

Mobil: 450 56 321
Send en e-post

Eva Meland

Eva Meland

Prosjektmedarbeider/intensivsykepleier

Kontortelefon: 35 93 33 06 Mobil 40 04 20 29

Send e-post

Åshild Ljosland

Åshild Ljosland

Prosjektmedarbeider, vernepleier med videreutdanning innen velferdsteknologi og demens

Mobil: 473 12 630

Send e-post 

Aud Fleten

Aud Fleten

Kommunalsjef, faglig leder

Kristin Johansson

Kristin Johansson

Virksomhetsleder, personalleder