Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Telemark favner alle 17 kommunene i gamle Telemark fylke. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fikk ny ordning fra 1.januar 2017.

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder, sykepleier med videreutdanning i helserett, saksbehandling og demens

Mobil: 450 56 321
Send en e-post

Eva Meland

Eva Meland

Fagansvarlig ABC opplæring, Smittevern. Intensivsykepleier

Kontortelefon: 35 93 33 06 Mobil 40 04 20 29

Send e-post

Åshild Ljosland

Åshild Ljosland

Fagansvarlig velferdsteknologi og VR-brilleprosjekt. Vernepleier med videreutdanning innen velferdsteknologi og demens

Mobil: 473 12 630

Send e-post 

Tonny Kværne

Tonny Kværne

Fagansvarlig helsefremming, rehabilitering og Leve hele livet. fysioterapeut med master i helsefremmende arbeid.

Tone Skogen Våtsveen

Tone Skogen Våtsveen

Vernepleier, Fagansvarlig kvalitet til personer med utviklingshemming, Mitt livs ABC

Mobil: 957 31 165
Send en e-post

Marit Skraastad

Marit Skraastad

Prosjektmedarbeider/ intensivsykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap

Kontortelefon: 35 93 33 03, mobil: 404 69 047
Send en e-post

Aud Fleten

Aud Fleten

Kommunalsjef, faglig leder

Kristin Johansson

Kristin Johansson

Virksomhetsleder, personalleder