Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Telemark favner alle 17 kommunene i gamle Telemark fylke. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fikk ny ordning fra 1.januar 2017.

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Tone Skogen Våtsveen

Tone Skogen Våtsveen

Fagansvarlig kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming, Mitt livs ABC. Vernepleier med videreutdanning i seksualitet og funksjonshemming.

Mobil: 957 31 165
Send en e-post

Jeanette Mørch Andersson

Jeanette Mørch Andersson

Fagansvarlig ABC opplæring, Smittevern. Sykepleier med videreutd. i smittevern og hygiene

Mobil 951 48 821

Send e-post

Lena-Lovise Lilledrange Halvorsen

Lena-Lovise Lilledrange Halvorsen

Fagansvarlig Demensplan 2025. Fagsykepleier demens og alderspsykiatri

Mobil: 992 68 067
Send en e-post

Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Daglig leder, sykepleier med videreutdanning i helserett, saksbehandling og demens

Mobil: 450 56 321
Send en e-post

Tonny Kværne

Tonny Kværne

Fagansvarlig helsefremming, rehabilitering og Leve hele livet. Fysioterapeut med master i helsefremmende arbeid.

Åshild Ljosland

Åshild Ljosland

Fagansvarlig velferdsteknologi og VR-brilleprosjekt. Vernepleier med videreutdanning innen velferdsteknologi og demens

Mobil: 473 12 630

Send e-post 

Marit Skraastad

Marit Skraastad

Prosjektmedarbeider/ intensivsykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap

Kontortelefon: 35 93 33 03, mobil: 404 69 047
Send en e-post

Aud Fleten

Aud Fleten

Kommunalsjef, faglig leder

Kristin Johansson

Kristin Johansson

Virksomhetsleder, personalleder