Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Telemark favner alle 17 kommunene i gamle Telemark fylke. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fikk ny ordning fra 1.januar 2017.

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Wenche Risnes og Kristine Nybø Selander har dessverre sluttet hos oss.

Vi søker derfor etter nye medarbeidere se https://7400.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4242304483?culture_id=nb&link_source_id=0 

Søknadsfrist 18.juni 2020

Marit Skraastad

Marit Skraastad

Kontaktperson/intensivsykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap

Kontortelefon: 35 93 33 03, mobil: 404 69 047
Send en e-post

Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

Rådgiver, sykepleier med videreutdanning i helserett, saksbehandling og demens

Kontortelefon: 450 56 321
Send en e-post

Vigdis Aaltvedt

Vigdis Aaltvedt

Sykepleier MSc., Ph.D.-kandidat/Offentlig sektor Ph.D.

Mobil: 905 97 968
Send en e-post

Aud Fleten

Aud Fleten

Kommunalsjef, faglig leder

Kristin Johansson

Kristin Johansson

Virksomhetsleder, personalleder